دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • صفحه اصلی
  • درباره مرکز
  • اعضای مرکز
  • فعالیت های مرکز
  • امکانات مرکز
  • هسته های پژوهشی
  • خدمات
  • تماس با ما
برگزاری کارگاه و کنفرانس
آموزش کار با حیوانات آزمایشگاهیسنتز نانوذرات
انجام تست های سلولی ( MTT و فلوسایتومتری و ...)مشاوره در زمینه پایان نامه های دانشجویی
مشاوره در زمینه نگارش مقاله
مشاوره در زمینه انجام طرح های تحقیقاتی


قرارداد کار در اتاق کشت سلولی
قرارداد انجام تست MTT
قرارداد کار با دستگاه الایزا ریدر
قرارداد سنتز نانوذرات
قرارداد کار با دستگاه سانتریفیوژ

فهرست افرادآقای پروفسور علی نشاسته ریز
ریاست
مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو
neshastehrizyahoo.com

خانم پروفسور شهناز ریماز
معاون پژوهشی
مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو
srimaz2000yahoo.com

آقای دکتر سید ربیع مهدی مهدوی
عضو شورای عالی و شورای پژوهشی
مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو
srmahdavihotmail.com
خانم دکتر بیتا مهروی
عضو شورای عالی و شورای پژوهشی
مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو
bmehraviyahoo.com
آقای دکتر احمد مستعار
عضو شورای عالی و شورای پژوهشی
مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو
a_mostaaryahoo.com
آقای دکتر علی شاکری زاده
عضو شورای پژوهشی
مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو
shakeri2005gmail.com
خانم دکتر خدیجه اشتری

مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو
ashtari.kiums.ac.ir
آقای دکتر سید محمد امینی
عضو هیئت علمی
مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو
mohammadamini86gmail.com
آقای دکتر رضا پایدار
عضو هیئت علمی
مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو
paydar57gmail.com
خانم دکتر آتوسا جانزاده
عضو هیئت علمی
مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو
atousajanzadehgmail.com
خانم دکتر سوسن چراغی
عضو هیئت علمی
مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو
su.cheraghigamil.com

خانم سمیرا عینعلی
مسئول اجرایی
مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو
samira.eynaligmail.com