مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو- اخبار پایگاه
حضور دکتر کامروا سرپرست دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی در جلسه هیئت موسسین مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو 4 مهرماه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۶ | 
نشست دکتر کامروا سرپرست دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی و اعضای هیئت موسسین مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو روز یکشنبه 4 مهرماه 1395 در دفتر مرکز تحقیقات برگزار شد. موضوع این جلسه در خصوص تعیین هسته های پژوهشی مرکز تحقیقات و همچنین ارائه گزارشاتی مبنی بر اقدامات انجام شده در مرکز تاکنون بود. دکتر کامروا اظهار داشت: هسته های پژوهشی باید به نحوی تعیین شوند که محصول محور باشد و این محصول الزاماً مى بایست مبتنى بر اصول دانش محورى و دانش بنیانی و در جهت خلق ثروت بوده و حداقل یکى از نیازهاى حوزه سلامت جامعه را پاسخگو باشد. از مهمترین دلایل ایجاد هسته هاى پژوهشى انسجام فعالیتهای تحقیقاتی مراکز در یک یا چند مشکل حوزه سلامت است تا ضمن تقویت زیر ساختها براى حل مسئله بتوانند با انضباط مالى بیشتر امکان دستیابى به هدف تعیین شده را تقویت نمایند؛ به همین دلیل تمام فعالیتهاى مرکز به نحوى روشن مى بایست در ارتباط با هسته تحقیقاتى باشد. در ادامه هریک از اعضا هسته های پیشنهادی خود را ارائه دادند و مقرر گردید طی هفته آتی به تصویب نهایی برسد.
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=290.30290.31379.fa
برگشت به اصل مطلب