مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو- اعضای هیئت علمی
اعضای هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
 
AWT IMAGE

نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر علی نشاسته ریز
سمت: ریاست مرکز تحقیقات
رتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک پزشکی 
گرایش: رادیوبیولوژی
ایمیل: neshastehriz@yahoo.com

تلفن: 86703428
                                                                                               

    AWT IMAGE
                 
 AWT IMAGE

  نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر شهناز ریماز
سمت: معاون پژوهشی مرکز تحقیقات
رتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی
ایمیل: srimaz2000@yahoo.com

 AWT IMAGE
 AWT IMAGE

  نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر سید ربیع مهدوی
سمت: مسئول هسته کاربرد نانوذرات در رادیوتراپی
رتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک پزشکی
گرایش: رادیوتراپی و دزیمتری
ایمیل: srmahdavi@hotmail.com

 AWT IMAGE
 AWT IMAGE

  نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر احمد مستعار
سمت: مسئول هسته شبیه سازی و ارزیابی برهمکنش پرتوها در دستگاه های تشخیصی و درمانی و بررسی اثرات رادیوبیولوژیک
رتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک پزشکی
ایمیل: a_mostaar@yahoo.com

 AWT IMAGE
 AWT IMAGE

  نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر بیتا مهروی
سمت: مسئول هسته نانوهایپرترمیا
رتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی نانوفناوری پزشکی
ایمیل: bmehravi@yahoo.com

 AWT IMAGE
 AWT IMAGE

 نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر علی شاکری زاده
سمت: مسئول هسته نانوذرات تشخیصی
رتبه علمی: دانشیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک پزشکی
گرایش: نانوذرات تشخیصی درمانی
ایمیل: shakeri2005@gmail.com

 AWT IMAGE
 AWT IMAGE

 نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر رضا پایدار
سمت: عضو هسته شبیه سازی و ارزیابی برهمکنش پرتوها در دستگاه های تشخیصی و درمانی و بررسی اثرات رادیوبیولوژیک
رتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک پزشکی
ایمیل:paydar57@gmail.com

 AWT IMAGE
AWT IMAGE

 نام و نام خانوادگی: سرکار خانم دکتر سوسن چراغی
گرایش:رادیوبیولوژی کلینیکی
رتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی فیزیک پزشکی
ایمیل: su.cheraghi@gmail.com

 AWT IMAGE
 AWT IMAGE

 نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر سید محمد امینی
گرایش:کاربرد نانوساختارها در پزشکی امواج غیریونیزان، بیوسنسورها
رتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی نانوفناوری پزشکی
ایمیل: mohammadamini86@gmail.com

 AWT IMAGE
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو:
http://iums.ac.ir/find.php?item=290.26699.48355.fa
برگشت به اصل مطلب